Skip to content

Biến động CIR ngành ngân hàng nửa đầu năm – Cafef.vn

TIN MỚI CIR (Cost-to-Income ratio) được đo lường bằng chi phí hoạt động trên tổng thu nhập của ngân hàng. CIR càng thấp thể hiện khả năng quản lý chi phí càng tốt và hiệu suất của nhân sự ngân hàng càng cao. Trong bối cảnh chỉ tiêu đối với một nhân viên ngành đã tăng mạnh trong những năm gần đây, dẫn đến thu nhập tạo ra trên mỗi nhân viên ngân hàng ngày càng cao. Bên cạnh đó, hiệu suất của nhân viên ngân hàng về mặt vận hành nội bộ cũng được tăng cường với hoạt động số hóa… 

Read More

Leave a Reply