Skip to content

Chuyển đổi số ngành ngân hàng Việt Nam: Cơ hội, thực trạng và giải pháp – thitruongtaichinhtiente.vn

Tóm tắt: Chuyển đổi số ngày nay đã trở thành xu thế tất yếu, nằm trong ưu tiên phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số được xem là một trong những trụ cột chính trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 của Đại hội XIII. Trong đó, chuyển đổi số ngành Ngân hàng được xác định là một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên theo Quyết định 749/QĐ-TTg (2020) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm… 

Read More

Leave a Reply