Skip to content

Hành trình dẫn đầu về chuyển đổi số và khát vọng tuổi 30 của MB – Cafef.vn

Trong thời đại 4.0, cụm từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo không còn là khái niệm xa lạ. Tuy nhiên, chiến lược chuyển đổi số không phải là thay một nền tảng công nghệ, mà trước hết phải đến từ tầm nhìn, tư duy và mục tiêu người lãnh đạo một tổ chức muốn hướng đến. Tầm nhìn ấy cần thấm vào tổ chức, vào từng người lao động để chuyển thành văn hoá, thành quy trình thực thi, đưa tổ chức phát triển theo xu thế thời đại. Cùng với GS. David L. Rogers, nữ diễn giả nổi tiếng… 

Read More

Leave a Reply