Skip to content

Ứng dụng Martech trong chuyển đổi số, MB gặt trái ngọt – Thời báo Ngân hàng

Quảng Nam đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trên địa bàn Quảng Nam trong năm 2023 đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, được cải thiện đáng kể cả về quy mô, chất lượng thanh toán… Số hóa và tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực ngân hàng của ASEAN: Cơ hội và thách thức Là chủ đề Hội nghị Ngân hàng ASEAN lần thứ 23 đã được tổ chức ngày 06/12/2023 tại Thủ đô… 

Read More

Leave a Reply